Production Network (Japan)

image: Japanese Production Network

Headquarters of Sumitomo Electric Hardmetal Corp.

1-1-1, Koyakita, Itami-shi, Hyogo 664-0016, Japan
TEL:+81-72-772-4531

Hokkaido Sumiden Precision Co., Ltd.

776, Naie, Naie-cho, Sorachi-gun, Hokkaido 079-0304, Japan
TEL:+81-125-65-5501
FAX:+81-125-65-3349

Hokkaido Precision Tool Co., Ltd.

776-1, Naie, Naie-cho, Sorachi-gun, Hokkaido 079-0304, Japan
TEL:+81-125-65-5506
FAX:+81-125-65-3349

Tohoku Sumiden Precision Co., Ltd.

10-1, Fukasaku, Miharu-machi, Tamura-gun, Fukushima 963-7700, Japan
TEL:+81-247-61-6325

Tokai Sumiden Precision Co., Ltd.

2500-5, Oaza Ohgohara, Komono-cho, Mie-gun, Mie 510-1222, Japan
TEL:+81-59-394-3170
FAX:+81-59-394-3185

Kyushu Sumiden Seimitsu Ltd.

2374, Fukumo Oaza, Ohmachi-cho, Kishima-gun, Saga 849-2102, Japan
TEL:+81-952-82-3225
FAX:+81-952-82-3655

ASDEX

2-15, Otemachi, Kariya-shi, Aichi 448-0857, Japan
TEL:+81-566-62-5307
FAX:+81-566-62-5358