CSR

  • CSR

เพื่อตระหนักถึงสังคมที่ยั่งยืน Sumitomo Electric Hardmetal Corp. ได้สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึงการรับรอง ISO14001 และการควบคุมสารเคมี การประหยัดพลังงาน การรีไซเคิล และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อย

การรีไซเคิล

เราได้ทำการรวบรวมและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วขึ้นมาใหม่ เพื่อสนับสนุนการรีไซเคิลทรัพยากรที่ขาดแคลน เช่น ทังสเตน

การเลิกใช้สารอันตรายโดยสิ้นเชิง

Sumitomo Electric Hardmetal Corp. ได้เลิกใช้วัสดุหรือกระบวนการของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ระบุว่าเป็นโลหะหนักอันตรายโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมถึง ตะกั่ว ปรอท เฮกซะวาเลนต์โครเมียม และแคดเมียม ซึ่งถูกจำกัดการใช้ตามแนวทางของ Europe's RoHS/ELV

นอกเหนือจากสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นอันตราย เช่น PBB, PBDE, PFOS, PFOA แล้ว ไตรคลอโรเอทิลีนและไดคลอโรมีเทนก็ถูกยับยั้งการใช้ในทุกกระบวนการด้วย

  • การเลิกใช้ปรอท (มีนาคม 2003)
  • การเลิกใช้เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (ธันวาคม 2004)
  • การเลิกใช้แคดเมียม (มกราคม 2006)

การประหยัดพลังงาน

เพื่อเป็นการรับมือภาวะโลกร้อน Sumitomo Electric Hardmetal Corp. ได้เข้าร่วมในการลดการปล่อย CO2 ด้วยกิจกรรมประหยัดพลังงาน และประสบความสำเร็จในการลดหน่วยพลังงานลงได้อย่างมาก

รูป: การประหยัดพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบโดย Sumitomo Electric Hardmetal Corp.

การปล่อยของเสียให้เป็นศูนย์

Sumitomo Electric Hardmetal Corp. เริ่มกิจกรรมการปล่อยของเสียให้เป็นศูนย์ตั้งแต่ปี 2001 ในปี 2005 การปล่อยของเสียให้เป็นศูนย์ประจำปีของเราต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 1% และเรายังอยู่บนเส้นทางในการทำให้อัตราดีขึ้นและยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นปรับปรุงกิจกรรมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

รูป: การเปลี่ยนของอัตราการปล่อยของเสียให้เป็นศูนย์ของ Sumitomo Electric Hardmetal

SDS