เครื่องมือตัดที่ทำจากเพชร / CBN

เพชรหลายผลึก
SUMIDIA / SUMICRYSTAL
Diamond Die Blanks
1.4MB

Synthetic Single Crystal Diamond
SUMICRYSTAL
17.4MB