แจ้งย้ายสถานประกอบกิจการสาขาอมตะนคร

ด้วยบริษัทซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการสาขาอมตะนครไป ณ ที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยย้ายจากสถานที่เดิมไปยังสถานที่แห่งใหม่ ดังนี้


จากเดิม "สาขาอมตะนคร"

เลขที่ 700/2 หมู่ที่ 1 ชั้น 3 ห้องเลขที่ 301 , 303/1 อมตะนครเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ (038) 457-590-3


เปลี่ยนเป็น "สาขาภาคตะวันออก"

เลขที่ 102 หมู่ 9 (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์) ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เบอร์โทรศัพท์ชั่วคราว (092) 460-2666 และ (097) 264-9360


จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายขายหรือฝ่ายธุรการและบุคคล ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ (02) 2620870-3